Sodelujoče ustanove

V projektu Maistrova pot sodeluje 15 ustanov, skupaj s pomembnim deležem družine Maister, ki hranijo dediščino o Rudolfu Maistru. Na enem mestu zbrano gradivo ter predmeti o Maistrovem življenju in delu so celovita zgodba v virtualni obliki, ki ponuja nov pogled na veliko osebnost in širi obzorja njenega časa.

Arhiv Republike Slovenije (ARS)

Film general Maister, Arhiv RS, SI AS 1086/2499, izvirnik hrani Hrvatska kinoteka.

Arhivsko gradivo o Rudolfu Maistru lahko v grobem razdelimo na tri skupine:

 • dokumente, ki jih je ustvaril Rudolf Maister bodisi osebno bodisi po funkciji (kot podpisnik) v imenu posamezne vojaške enote ali inštitucije;
 • gradivo, v katerem Maister nastopa kot eden od poročevalcev ali pa se o njem poroča;
 • spomini, v katerih se z njegovim likom in delom ukvarjajo njegovi sodobniki.

Identično vsebino lahko v svojem gradivu hranijo tudi druge inštitucije, saj so bili v dogajanje vpleteni različne vojaške enote in politični organi, ki so posledično dobili enake oz. podobne dopise.

Gradivo je v glavnem v teh fondih: Fond Inštituta za narodnostna vprašanja (SI AS 1164), Fond Ude Lojze (SI AS 1193), Zapisniki sej Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deželne vlade za Slovenijo (SI AS 60/83), Narodni svet za Koroško (SI AS 660) in Fond Felaher Julij (SI AS 1384). V Arhivu RS hranimo tudi edini ohranjeni nekajsekundni filmski posnetek Rudolfa Maistra (Zbirka filmov, SI AS 1086).

Nagovor generala Maistra pred zmagovito jugoslovansko ofenzivo na Koroškem
Nagovor generala Maistra pred zmagovito jugoslovansko ofenzivo na Koroškem, 1919; hrani ARS.
Nagovor generala Maistra pred zmagovito jugoslovansko ofenzivo na Koroškem
Nagovor generala Maistra pred zmagovito jugoslovansko ofenzivo na Koroškem, 1919; hrani ARS.
Parafiran koncept sporazuma o premirju 6. 6. 1919
Parafiran koncept sporazuma o premirju 6. 6. 1919; hrani ARS.
Parafiran koncept sporazuma o premirju 6. 6. 1919
Parafiran koncept sporazuma o premirju 6. 6. 1919; hrani ARS.
Anketa za izvedbo plebiscita na Koroškem
Anketa za izvedbo plebiscita na Koroškem z Maistrovim podpisom; hrani ARS.

Dolenjski muzej Novo mesto (DM NM)

V Dolenjskem muzeju Novo mesto ne hranimo dediščine, neposredno povezane z Rudolfom Maistrom. Med posredno vezano nanj pa lahko štejemo gradivo o koroškem plebiscitu, med katerega sodijo plebiscitne razglednice in lepaki (nalepke) ter letaki, nastali kot propagandni material v letu 1920 pred izvedbo plebiscita. Hranimo tudi gradivo, povezano s koroškimi borci z Dolenjske: fotografije (pretežno preslikave), nekaj fotokopij spominskih zapisov borcev ter spominski odlikovanji iz 70. let 20. stoletja.

Posredno vezano arhivsko in dokumentarno gradivo drugih novomeških ustanov:

 • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto: arhivsko gradivo: SI_ZAL_NME/0191, Koroški plebiscit: 1919-1920 ter SI_ZAL_NME/0220, Občinski odbor Zveze prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918–1920, Novo mesto (tudi zapisi spominov 1967–1968 in fotografije ter dopisnice 1918–1919);
 • Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Posebne zbirke Boga Komelja: nekaj razglednic na temo Rudolf Maister in koroški plebiscit.
Plebiscitna nalepka 1920
Plebiscitna nalepka 1920; hrani DM NM.
fotografija borcev in krajanov
Davorin Gros kot Maistrov borec na Koroškem 1919 (tretji z desne); preslikava fotografije DM NM, original last: Mitja Gros.
Plebiscitna razglednica št. 10 iz leta 1920
Plebiscitna razglednica št. 10 iz leta 1920; hrani DM NM.

Gorenjski muzej (GM)

Gorenjski muzej hrani gradivo, posredno povezano z obdobjem, ko je Rudolf Maister živel v Kranju. To so stare fotografije in razglednice Kranja s konca 19. stoletja ter fotografije tedanjega društvenega življenja, kot je npr. Narodna čitalnica v Kranju:

 • Mestni trg z vodnjakom, fotografija, okrog 1883;
 • stavba nekdanje ljudske šole in gimnazije, ki ju je obiskoval Maister (nekdanja Gradbena šola Kranj), fotografija;
 • Narodna čitalnica v Kranju, razglednica, okrog 1918;
 • panorama Kranja, fotografija, okrog 1896;
 • Gimnazija Kranj, fotografija, okrog 1897;
 • člani literarno-zabavnega kluba v Kranju, fotografija, okrog 1880.
Hiša na Maistrovem trgu 5
Hiša na Maistrovem trgu 5, 2021; Fototeka GM.
Kip Rudolfa Maistra
Kip Rudolfa Maistra (Alenka Vidrgar, 2002); Fototeka GM.
fotografija članiv literarno-zabavnega kluba v Kranju 1880
Člani literarno-zabavnega kluba v Kranju 1880; hrani GM.
fotografija Mestni trg z vodnjakom
Mestni trg z vodnjakom, okoli 1883; hrani GM.
fotografija narodne čitalnice v Kranju 1918
Narodna čitalnica v Kranju 1918; hrani GM.
fotografija nekdanje ljudske šole in nižje gimnazije
Nekdanja ljudska šola in nižja gimnazija, druga polovica 20. stol.; hrani GM.

Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec (KPM SG)

Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec hrani v povezavi z Maistrovo dediščino samo maketo prvega spomenika v Dobrijah z Maistrovimi verzi Franju Malgaju. V župnišču v Libeličah je na ogled muzejska zbirka o koroškem plebiscitu, ki jo bodo ob 100-letnici priključitve Libelič prenovili. V fototeki muzeja pa hranijo fotografije spomenikov, spominskih plošč Maistru in Maistrovim soborcem s tega območja ter razglednice in fotografije Libelič:

 • podstavek spomenika padlim Maistrovim borcem v Dravogradu pred cerkvijo sv. Vida, 1927, fotografija, fond Ludvika Pušnika;
 • spominska plošča kot del spomenika pred občino Dravograd, kjer so pokopane kosti Maistrovih borcev in borcev NOB, 60. leta 20. st., fotografija, fond Ludvika Pušnika;
 • Libeliče na začetku 20. stoletja, razglednica, zbirka razglednic;
 • Malgajevi borci na položaju pod Libeličami 1919, fotografija, fototeka;
 • na dan plebiscita pred osnovno šolo Libeliče, 10. 10. 1920, fotografija, fototeka;
 • prestavitev spomenika padlim Maistrovim borcem, sredina 80. let 20. st., fotografija, fototeka;
 • gostilna Edlman v Libeličah, okrog 1920, razglednica, zbirka razglednic;
 • župnišče Libeliče, 1920, fotografija.
Malgajevi borci na položaju pred Libeličami
Malgajevi borci na položaju pred Libeličami, 1919; hrani KPM SG.
fotografija dan plebiscita pred osnovno šolo Libeliče
Na dan plebiscita pred osnovno šolo Libeliče, 10. 10. 1920, fotografija; hrani KPM SG.
Gostilna Edlman v Libeličah
Gostilna Edlman v Libeličah, okrog 1920, razglednica; hrani KPM SG.
Simbol meridiana na župnišču v Libeličah
Simbol meridiana na župnišču v Libeličah, kjer je stalna razstava o koroškem plebiscitu 1920; fototeka KPM SG.

Medobčinski muzej Kamnik (MMK)

Največja dragocenost, povezana z Maistrovo dediščino, je njegova rojstna hiša na Šutni: enonadstropna meščanska hiša z začetka 19. stoletja, zdaj spomenik lokalnega pomena. Na njej je spominska plošča iz leta 1938, avtor je Peter Loboda.

V Maistrovi zbirki hranijo naslednje dokumente in predmete, ki govorijo o Maistrovem odnosu do rodnega mesta in povezanosti z njim:

 • listino, voščilo iz leta 1934 kamniških mestnih odbornikov ter župana Frana Kratnarja za Maistrovo 60-letnico;
 • Maistrovo zahvalno pismo kamniškemu županu in odbornikom, 7. 4. 1934;
 • izrezljan okvir za Maistrovo diplomo, ki jo je leta 1924 prejel kot častni meščan Kamnika, avtor kamniški rezbar in pozlatar Ivan Klemen;
 • Maistrova prva pesniška zbirka Poezije iz leta 1904, založnik: Kleinmayr & Bamberg;
 • Maistrova druga pesniška zbirka Kitica mojih iz leta 1929; Tiskovna založba r. z. z. o. p.; Maribor;
 • Malešev portret Rudolfa Maistra, 1925;
 • stol s posestva Maistrove tete Matilde Sebenikar na Uncu, konec 19. st.;
 • plakat kot vabilo na slovesnost ob odkritju celopostavnega spomenika Rudolfu Maistru leta 1970 v Kamniku.
Maistrov portret
Maistrov portret, Miha Maleš; hrani MMK.
Voščilo kamniških mestnih odbornikov ter župana Frana Kratnarja Rudolfu Maistru ob njegovi 60-letnici
Voščilo kamniških mestnih odbornikov ter župana Frana Kratnarja Rudolfu Maistru ob njegovi 60-letnici 1934. leta; hrani MMK.
Maistrovo zahvalno pismo
Maistrovo zahvalno pismo; hrani MMK.
naslovnica knjige Maistrova druga pesniška zbirka Kitica
Maistrova druga pesniška zbirka Kitica mojih iz leta 1929; hrani MMK.
Maistrovo posvetilo pesniku Ganglu
Maistrovo posvetilo pesniku Ganglu v zbirki Kitica mojih; hrani MMK.
Fotokopija diplome
Fotokopija diplome, ki jo je leta 1924 prejel kot častni meščan Kamnika, z originalnim okvirjem; hrani MMK.
Plakat
Plakat, vabilo na slovesnost ob odkritju spomenika Rudolfu Maistru leta 1970 v Kamniku; hrani MMK.
naslovnica Maistrova pesniška zbirka Poezije
Maistrova pesniška zbirka Poezije iz leta 1904; hrani MMK.
Stol
Stol s posestva Maistrove tete Matilde Sebenikar na Uncu, konec 19. st.; hrani MMK.

Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS)

Gradivo, vezano na generala Rudolfa Maistra v zbirkah Muzeja novejše zgodovine Slovenije:

 • originalne fotografije na papirju so v fotografskem albumu Srečka Kristana, borca za severno mejo in člana veteranskega društva Zveze koroških borcev. V albumu je 95 fotografij na 22 listih. Del fotografij je vezan na boje za severno mejo na Koroškem v letu 1919, med njimi so tudi fotografije generala Rudolfa Maistra, Zbirka fotografij prve svetovne vojne, Fotografski album A43);
 • fotografije bojev za severno mejo na Koroškem leta 1919, ki vključujejo tudi fotografije Rudolfa Maistra, so hranjene v zbirki originalnih steklenih plošč v fondu Staneta Rovtarja, iz zapuščine Franca Brunskole, udeleženca bojev za severno mejo;
 • posamezne fotografije na papirju s portreti generala Rudolfa Maistra so hranjene tudi v fotografski zbirki časopisa Slovenec;
 • v muzejski Zbirki osebnih predmetov in dokumentov je nekaj pisem in dokumentov s podpisom generala Rudolfa Maistra ter originalni notni zapis.
Portret generala Rudolfa Maistra
Portret generala Rudolfa Maistra, fotografija na papirju; hrani MNZS.
Pismo generala Rudolfa Maistra Vilku Hrenu
Pismo generala Rudolfa Maistra Vilku Hrenu, Maribor, 25. 10. 1923; hrani MNZS.
partitura za godalni orkester General Maister,
Dragotin Nevšimal, partitura za godalni orkester General Maister, marš, Maribor, 22. 10. 1937; hrani MNZS.
razglednica s podobo pesnika in generala Rudolfa Maistra
Maksim Gaspari, razglednica s podobo pesnika in generala Rudolfa Maistra nad vojvodskim prestolom na Gosposvetskem polju, Družba sv. Cirila in Metoda, 1924; hrani MNZS.
fotografija sedečih moškihSedijo od desne proti levi: komandant Dravske divizijske oblasti general Krsta Smiljanić, general Rudolf Maister ter prošt in dekan Matija Randl, Dobrla vas, junij 1919; hrani MNZS.
fotografija komandanta Labotskega odreda general Rudolf Maister in njegov načelnik štaba kapetan Fran MulačekKomandant Labotskega odreda general Rudolf Maister in njegov načelnik štaba kapetan Fran Mulaček ob zadnji ofenzivi na Koroško, 1919, fotografija na papirju; hrani MNZS.
Propustnica Koroškega obmejnega poveljstva za potovanje iz Borovelj v CelovecPropustnica Koroškega obmejnega poveljstva za potovanje iz Borovelj v Celovec, s podpisom Rudolfa Maistra, 9. november 1919; hrani MNZS.

Muzej narodne osvoboditve Maribor (MNOM)

Muzej narodne osvoboditve Maribor je že v letu ustanovitve 1958 kot prvi muzej v Sloveniji ob 40-letnici bojev za severno slovensko mejo postavil razstavo o generalu Rudolfu Maistru in bojih za severno slovensko mejo 1918/1919.

V muzeju hranijo:

 • bogato zbirko fotografij o generalu Rudolfu Maistru in bojih za severno slovensko mejo;
 • zbirko odlikovanj, priznanj vojaških sodelavcev generala Rudolfa Maistra;
 • muzealije, ki spominjajo na obdobje boja za severno mejo 1918/1920.

Muzej narodne osvoboditve Maribor je doletela čast, da od leta 1999 v spomin na borce za severno slovensko mejo hrani najvišje državno odlikovanje, zlati častni znak svobode Republike Slovenije, s katerim jih je odlikoval predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.

knjiga Rudolf Maister - Vojanov: Poezije
Rudolf Maister - Vojanov: Poezije, Ljubljana 1904, z avtorjevim posvetilom; hrani MNOM.
Znak generala Maistra
Znak generala Maistra, izdelan po medaljonu Antona Severja, 1919; hrani MNOM.
Zlati častni znak svobode RS z listino
Zlati častni znak svobode RS z listino, 22. december 1999; hrani MNOM.
Spominski znak borcev za slovensko severno mejo 1918–1919
Spominski znak borcev za slovensko severno mejo 1918–1919, oblikoval Tone Logonder, 1979; hrani MNOM.
Spominski znak borcev za slovensko severno mejo 1918–1919
Spominski znak borcev za slovensko severno mejo 1918–1919, oblikoval Tone Logonder, 1979; hrani MNOM.

Muzej novejše zgodovine Celje (MnZC)

Muzej novejše zgodovine Celje hrani samo tri slikovne predmete, povezane z generalom Rudolfom Maistrom, in sicer:

 • portretno upodobitev Rudolfa Maistra;
 • kopijo fotografije s portretno upodobitvijo Rudolfa Maistra;
 • barvno razglednico s portretno upodobitvijo Rudolfa Maistra, izdal Vojaški muzej Logatec, št. 16, leto izdaje 2018, neodposlana.

Več gradiva hranijo o njegovih soborcih za severno mejo.

Nekaj gradivo o Rudolfu Maistru hranijo tudi v sosednjih ustanovah:

Zgodovinski arhiv Celje:

 • dokumenti Rudolfa Maistra (fascikel I., arhiv Kolšek Konrad) / priloga ZAC 1;
 • telefonski dopis generala Smiljaniča generalu Maistru z dne 28. 9. 1919 (fascikel I., zaporedna številka 33, arhiv Kolšek Konrad) / priloga ZAC 1.

Osrednja knjižnica Celje:

 • Savinja: dijaške leposlovne in znanstvene vaje, letnik I, številka 4–5, 1914, (priloga Savinja, objavljeno na dLib.si).
Portretna upodobitev Rudolfa Maistra
Portretna upodobitev Rudolfa Maistra, 1919–1934 (fototeka Zgodovinska 1); hrani MnZC.
Barvna razglednica z upodobitvijo Rudolfa Maistra
Barvna razglednica z upodobitvijo Rudolfa Maistra kot divizijskega generala 1920 (avtor Jože Kramberger), izdal Vojaški muzej Logatec, 2018, neodposlana; hrani MnZC.
Kopija fotografije s portretno upodobitvijo Rudolfa Maistra
Kopija fotografije s portretno upodobitvijo Rudolfa Maistra, 1919–1934 (fototeka Zgodovinska 1); hrani MnZC.

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) 

Narodna in univerzitetna knjižnica hrani v skladu s svojim poslanstvom v knjižni zbirki Maistrove prvotiske ter tudi vse drugo tiskano gradivo o Maistru, ki je izšlo na območju Slovenije v knjižnih, časopisnih in drugih izdajah. Slikovna zbirka hrani nekaj Maistrovih portretov, v Rokopisni zbirki pa najdemo kar nekaj gradiva, vezanega na njegovo življenje in delo. V rokopisnih zapuščinah nekaterih njegovih sodobnikov najdemo Maistrova pisma in ostalo korespondenco, rokopise pesmi in nekaterih spisov; ohranjenih pa je tudi nekaj posvetil v knjige, ki jih je poklanjal prijateljem in znancem. Med njimi je bilo mnogo znanih Slovencev, tako iz kulturniških (Oton Župančič, Božidar Borko, Fran Albreht, Ivan Vrhovnik, Fran Saleški Finžgar …), kot tudi iz političnih krogov (Ivan Hribar, Janko Mačkovšek). Zanimivo je gradivo Zadruge, dijaškega literarnega društva, katerega dopisni član je bil v mladih letih, ter uredniška korespondenca z Jankom Šlebingerjem, urednikom revije Ljubljanski zvon, v katerem je pesmi objavljal tudi Maister. Nekaj tipkopisov pesmi je v zapuščini Lili Novy, ki je bila prevajalka njegovega pesniškega dela v nemški jezik. V skladu z njegovim ugledom književnika in generala je Maistrovo gradivo prav tako pristalo v zapuščinah nekaterih zbiralcev rokopisnega in arhivskega gradiva, kot sta bila denimo fotograf Fran Vesel in grafik Elo Justin. Tudi to gradivo je dostopno v Rokopisni zbirki. Na področje prizadevanj za politično rešitev slovenskega vprašanja po prvi svetovni vojni pa sodi spis oz. mnenje o določitvi slovenske državne meje, v katerem zelo jasno in daljnovidno opozarja na nevarnost izgube velikega dela narodnega ozemlja v primeru koroškega plebiscita.

fotografija Generala Rudolfa Maistera
General Rudolf Maister, foto Fran Vesel; hrani NUK.
fotografija Generala Rudolfa Maistera
General Rudolf Maister, foto Fran Vesel; hrani NUK.
zapis Slovenska državna meja
Zapis Slovenska državna meja, ki opozarja na nevarnost izgube Koroške, 1919; hrani NUK.
Brzojavna čestitka pisatelju Franu S. Finžgarju
Brzojavna čestitka pisatelju Franu S. Finžgarju, 1919; hrani NUK.

Narodni muzej Slovenije (NMS)

V Narodnem muzeju Slovenije hranita gradivo, povezano z generalom Maistrom, Grafični kabinet ter Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost.

Grafični kabinet hrani tri fotografske portrete generala Maistra v uniformi kopenske vojske Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost hrani:

 • tri doprsne portrete generala Rudolfa Maistra fotografa Frana Vesela;
 • Veselovo reprodukcijo doprsnega potreta stotnika Rudolfa Maistra v uniformi avstro-ogrske kopenske vojske, ki ga je leta 1912 naredil slikar Hinko Smrekar;
 • dva Veselova posnetka osnutka medaljona s portretno podobo generala Maistra, ki ga je leta 1919 naredil kipar Anton Sever;
 • doprsni kip generala Maistra kiparja Nikolaja Pirnata, ki ga je Narodnemu muzeju Slovenije podarila Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo;
 • portretno podobo generala Maistra, ki jo je na pobudo Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo leta 1968 izdelal kipar France Gorše; položena je na prednjo stran spomenice; medtem ko hrbtno stran krasi lik verigarja z mečem v desnici;
 • spominsko medaljo Zveze borcev za severno mejo ob 50-letnici bojev za severno mejo na Koroškem (1918–1968).
Fotografija reprodukcije portretne risbe stotnika Maistra
Fotografija reprodukcije portretne risbe stotnika Maistra, Hinka Smrekarja, foto Fran Vesel, 1912; hrani NMS.
Fotografija osnutka medaljona
Fotografija osnutka medaljona s podobo generala Rudolfa Maistra, akademskega kiparja Antona Severja, 1919, foto Fran Vesel; hrani NMS.
Fotografija osnutka medaljona
Fotografija osnutka medaljona s portretno podobo generala Rudolfa Maistra v profilu v desno, akademski kipar Anton Sever, foto Fran Vesel, 1919; hrani NMS.
Spomenica Zveze prostovoljcev
Spomenica Zveze prostovoljcev - borcev za severno mejo 1918–1919, oblikoval France Gorše, 1968; hrani NMS.
Spomenica Zveze prostovoljcev
Spomenica Zveze prostovoljcev - borcev za severno mejo 1918–1919, oblikoval France Gorše, 1968; hrani NMS.
Doprsni kip generala Rudolfa Maistra
Doprsni kip generala Rudolfa Maistra, delo akademskega kiparja Nikolaja Pirnata, darilo Zveze prostovoljcev - borcev za severno mejo, prva četrtina. 20. st.; hrani NMS.
Fotografija: dopasni portret generala Rudolfa Maistra
Fotografija: dopasni portret generala Rudolfa Maistra, foto Fran Vesel; 20. leta 20. st.; hrani NMS.
Fotografija: dopasni portret generala Rudolfa Maistra
Fotografija: dopasni portret generala Rudolfa Maistra, foto Fran Vesel; 20. leta 20. st.; hrani NMS.
Fotografija: dopasni portret generala Rudolfa Maistra
Fotografija: dopasni portret generala Rudolfa Maistra, foto Fran Vesel; 20. leta 20. st.; hrani NMS.

Pokrajinski muzej Maribor (PoMuM)

Gradivo generala Rudolfa Maistra je v Pokrajinski muzej Maribor pritekalo postopoma. Leta 1934 je Zgodovinskemu društvu v Mariboru Rudolf Maister podaril fotografijo proslave ob osvoboditvi Maribora, datirano v 15. december 1920. V naslednjih letih je Zgodovinsko društvo samostojno iskalo predvsem fotografsko gradivo. Gradivo je bilo umeščeno na razstavo leta 1938. Po ustanovitvi Muzeja Narodne osvoboditve Maribor in selitvi Pokrajinskega arhiva Maribor na Glavni trg 7 je gradivo prešlo v slednji dve ustanovi. Gradivo o Rudolfu Maistru, ki ga Pokrajinski muzej Maribor hrani danes, je vezano na dediščino, pridobljeno v drugi polovici 20. stoletja, in izhaja iz posesti generala Maistra. Med najdragocenejše predmete uvrščamo avstrijsko častniško sabljo in avstro-ogrsko oficirsko kapo s slovensko trobojnico.

Avstrijska častniška sablja
Avstrijska častniška sablja, model M 61, 2. pol. 19. st., iz posesti generala Rudolfa Maistra je bila verjetno simbolično prelomljena ob zlomu avstro-ogrske monarhije; hrani PoMuM.
oficirska kapa
Avstro-ogrska oficirska kapa iz posesti Rudolfa Maistra 19./20. st. ima v kokardi namesto odstranjenega monograma cesarja Karla slovensko tribarvnico, ki so jo ob prevratu uporabljali tudi Maistrovi borci; hrani PoMuM.

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM)

PAM hrani kar nekaj dokumentov o generalu Rudolfu Maistru, tako tistih, ki jih je sam ustvaril, še več pa takšnih, ki se ga neposredno dotikajo oziroma opisujejo dogodke ob prevratu v letih 1918–1919 v Mariboru ter na Štajerskem. Le-tem je Maister dal odločilni osebni pečat. Zaradi tega je največ dokumentov v Zbirki gradiva prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju. Osnovo zbirke je postavil Maister sam, ko je v želji, da popiše zgodovino teh dogodkov, leta 1924 razposlal anketo vsem udeležencem le-teh. Gradivo vsebuje odgovore na vprašalnike, ki jih je prejel Maister, ter nekatere druge dokumente, povezane s prevratnimi dogodki. Poleg tega so v zbirki tudi njegovi lastni zapiski (rokopisni in tipkopisi) ter njegova biografija. V zbirki je še več letakov, ukazov in razglasov z njegovim podpisom.

Dogajanje ob prevratu in širšo Maistrovo vlogo osvetljujejo tudi dokumenti v fondu Narodni svet za Štajersko. Maister je bil po upokojitvi v času svojega bivanja v Mariboru dejaven na številnih področjih javnega in kulturnega življenja, kot predsednik Narodne odbrane za mariborsko oblast pa je imel vidno vlogo pri nekaterih narodnoobrambnih akcijah v Mariboru in okolici.

Maistrovo korespondenco, ki priča o mnogoterih osebnih poznanstvih ter delu v narodnih in kulturnih društvih, najdemo v številnih fondih. To so: Zgodovinsko društvo Maribor, Sokolsko društvo Maribor matica, Žebot Franjo, Medved Anton, Kovačič Franc, Baš Franjo, Pivko Ljudevit. Nekaj dokumentov, ki se dotikajo Maistra, je tudi v fondih Mestna občina Maribor, Okrajno sodišče Maribor, fotografije pa so v Zbirki fotografij in razglednic.

V PAM so oblikovali tudi posebni osebni fond Maister Rudolf, v katerem so večinoma le kopije osebnih dokumentov (spričevala, vojaška imenovanja in napredovanja), pridobljene iz vojaških arhivov na Dunaju in v Beogradu ter iz nekaterih drugih ustanov.

rokopisMaister obvešča dr. Franca Kovačiča, predsednika Zgodovinskega društva v Mariboru, o poslanih pismih za anketo o prevratu. Prvi del pisma, 1. 3. 1924; hrani PAM.
rokopisPrav tako Maister dr. Kovačiča prosi, naj popiše dogajanje na pariški mirovni konferenci. Zanima ga predvsem, kako so se za slovenske interese zavzeli Srbi. Drugi del pisma, 1. 3. 1924; hrani PAM.
Maister prosi teologa in pisatelja dr. Antona Medveda, da izpolni anketo in kritično opiše prevratne dogodkeMaister prosi teologa in pisatelja dr. Antona Medveda, da izpolni anketo in kritično opiše prevratne dogodke, 22. 2. 1924; hrani PAM.
Maistrova dopisnica iz PrzemyślaMaistrova dopisnica iz Przemyśla Zgodovinskemu društvu Maribor, da še ni prejel naročenih letnikov Časopisa za zgodovino in narodopisje, 3. 4. 1912; hrani PAM.
Maistrovo pismo Sokolskemu društvuMaistrovo pismo Sokolskemu društvu Maribor matica, naj izbere svojega predstavnika v odposlanstvo narodnih društev, ki bodo od lastnikov mariborskih kinodvoran zahtevali, da uporabljajo pri reklamah in predstavah le slovenski jezik; hrani PAM.
rokopisMaistrov rokopis o razorožitvi mariborskega Schutzwehra; hrani PAM.

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM)

Univerzitetna knjižnica Maribor je bila ustanovljena leta 1903 kot knjižnica Zgodovinskega društva za Spodnjo Štajersko. V skladu s svojim poslanstvom hrani v svojem fondu tudi Maistrove prvotiske ter drugo tiskano gradivo o Maistru, ki je izšlo v knjižnih, časopisnih in drugih izdajah. Neknjižno gradivo o Maistru najdemo v posebnih zbirkah Enote za domoznanstvo in posebne zbirke UKM. V Zbirki drobnih tiskov je kar nekaj slikovnega gradiva (Maistrovi portreti, družina, pogrebna slavnost …). V Rokopisni zbirki je Maistrova ostalina vezana na njegovo življenje in delo (korespondenca, prevrat, kulturno delovanje). V Glasbeni in Filmski zbirki pa gradivo vezano na Maistrova besedila, in je nastalo kasneje. Posebno mesto v UKM pa ima generalova osebna knjižnica z okoli 6000 enotami gradiva, ki je kot izjemna bibliofilska zbirka bila leta 2018 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Gradivo v UKM, vezano na življenje in delo Rudolfa Maistra, lahko strnemo v naslednje sklope:

 • rokopisna ostalina Rudolfa Maistra;
 • bogata zbirka fotografij o Rudolfu Maistru;
 • gradivo o prevratu;
 • notni zapisi skladb na Maistrova besedila;
 • Maistrova knjižnica UKM – kulturni spomenik državnega pomena (osebna knjižnica Rudolfa Maistra: izjemna knjižna zbirka, nastala na osnovi selekcijskih kriterijev, ena najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem);
 • kip Rudolfa Maistra, delo akad. kiparke Vlaste Zorko. 
Maistrova knjižnica
Maistrova knjižnica v UKM; foto Branimir Ritonja.
Maistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz PrzemyślaMaistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz Przemyśla 1911; hrani UKM.
Maistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz PrzemyślaMaistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz Przemyśla 1911; hrani UKM.
Maistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz PrzemyślaMaistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz Przemyśla 1911; hrani UKM.
Maistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz PrzemyślaMaistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz Przemyśla 1911; hrani UKM.
Maistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz PrzemyślaMaistrovo pismo založniku Lavoslavu Schwentnerju iz Przemyśla 1911; hrani UKM.
Maistrova knjižnicaMaistrova knjižnica je kulturni spomenik državnega pomena; hrani UKM.
Mobilizacijski razglas v nemščini 1918
Mobilizacijski razglas v slovenščini 1918; hrani UKM.
Mobilizacijski razglas v nemščini 1918
Mobilizacijski razglas v nemščini 1918; hrani UKM.
Obvestilo o razorožitvi Schutzwehra
Obvestilo o razorožitvi Schutzwehra v slovenščini, 1918; hrani UKM.
Portret generala Maistra
Portret generala Maistra; hrani UKM.

Vojaški muzej Slovenske vojske, Kadetnica v Mariboru (VM SV)

Pehotno kadetnico oz. kadetski inštitut so zgradili zunaj Maribora na Radvanjskem polju blizu Pekrske gorce. Ko je 1. novembra 1918 vojaško oblast v Mariboru prevzel general Maister, je nadporočnik Franc Mravljak z gojenci jugoslovanskih narodnosti preprečil namero nemških, da bi razdejali naravoslovni kabinet na šoli. Maister je Narodnemu svetu v Ljubljani predlagal, naj podpolkovnika Davorina Žunkoviča imenuje za poveljnika vojaške realke, ki je spadala pod poveljstvo za Spodnji Štajer v Mariboru. Novi poveljnik je prevzel šolo 22. novembra 1918. Ker srbska vojska ni imela vojaških realk, so jo maja 1921 preimenovali v Tehniško oficirsko šolo.

Danes je v mariborski Kadetnici sedež Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ki obiskovalce na dveh stalnih razstavah seznanja z življenjsko potjo generala Rudolfa Maistra ter slovenskih vojakov v prvi svetovni vojni in bojih za slovensko severno mejo. Na ogled sta tudi priznanji Ministrstva za obrambo Republike Slovenije: red in medalja generala Maistra. 

Red generala Maistra I. stopnje z meči
Red generala Maistra I. stopnje z meči; hrani Vojaški muzej SV.
Zlata medalja generala Maistra z meči
Zlata medalja generala Maistra z meči; hrani Vojaški muzej SV.
Puška Mannlicher 95
Puška Mannlicher 95, ki so jo uporabljali tudi borci za severno mejo; hrani Vojaški muzej SV.
fotografija kadetnice v Mariboru
Kadetnica v Mariboru, litografija Carla Wilhelma Christiana von Dodererja, konec 19. st.; hrani Vojaški muzej SV.

Zgodovinski arhiv na Ptuju (ZAP)

Arhiv hrani nekaj arhivskega gradiva, ki se nanaša na neposredne prednike generala Rudolfa Maistra od njihovega prihoda na Ptuj sredi 18. stoletja.

Sprejem Maistrov med polnopravne ptujske meščane dokazuje Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuj za obdobje od 1684 do 1917; njihovo tukajšnje lastništvo nad nepremičninami je zapisano v Zemljiški knjigi mesta Ptuj iz 19. stoletja; knjige in spisi ptujskega lončarskega ceha pa izkazujejo poklicno izučitev, mojstrstvo in lončarsko delovanje posameznih članov rodbine na Ptuju in v njegovi neposredni okolici. Nadvse pomembne biografske podatke (rojstvo, poroka, smrt) številnih ptujskih Maistrov pa vsebujejo matične knjige mestne župnije, ki jih danes hranijo v arhivu proštije Ptuj.

rokopis
Vpis lastnikov lončarske hiše Maistrov na naslovu Slomškova ulica 14 v Zemljiško knjigo mesta Ptuj 1811–1883; hrani ZAP.
rokopis
Vpis prvega ptujskega Maistra, lončarja Janeza Jurija, v Vpisno knjigo meščanov mesta Ptuj leta 1753; hrani ZAP.
rokopis
Vpis Andrejevega nakupa hiše na današnjem naslovu Ulica Viktorina Ptujskega 3 leta 1804 v ptujski zemljiški knjigi; hrani ZAP.
Skip to content