Viri in literatura

Nadškofijski arhiv Ljubljana:

Zgodovinski arhiv na Ptuju:

 • SI_ZAP/0003, Stara zemljiška knjiga za sodna okraja Ptuj in Ormož, knjiga 1177, Zemljiška knjiga mesta Ptuj 1811–1883 B, fol. 80.
 • SI_ZAP/0070, Rokopisna zbirka, šk. 11, ov. 30, Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuj 1684–1917.
 • SI_ZAP/0391, Zemljiška knjiga, stara vrsta, knjiga 2521, Zemljiška knjiga mesta Ptuj 1777–1811 B, fol. 139 in 199–200.
 • SI_ZAP/0439, Lončarski ceh na Ptuju, šk. 2, ov. 4, Vpisni register pomočnikov ptujskega lončarskega ceha 1566–1785.

Proštija Ptuj:

 • RMK Ptuj – sv. Jurij 1743–1773, 1773–1785, 1785–1802, 1803–1840.
 • PMK Ptuj – sv. Jurij 1743–1784, 1785–1837.
 • MMK Ptuj – sv. Jurij 1743–1785, 1805–1838.

Minoritski samostan Ptuj:

 • RMK Ptuj – sv. Peter in Pavel 1798–1804.
 • PMK Ptuj – sv. Peter in Pavel 1806–1828.

Arhiv Republike Slovenije (ARS):

 • Zapisnika 26. seje, 30. 11., in 27. seje Narodne vlade SHS, 2. 12. 1918. Zapisniki sej Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deželne vlade za Slovenijo, 1918–1921, SI AS 60/83, TE 11, Arhiv Republike Slovenije.
 • Zapisnika 94. in 97. seje Deželne vlade za Slovenijo, 5. in 11. 5. 1919, o posledicah propadle ofenzive na Koroškem; Fond Ude Lojze, SI AS 1193, TE 48, Arhiv Republike Slovenije.
 • Nagovor generala Maistra pred ofenzivo slovensko-srbskih enot; Fond Ude Lojze, SI AS 1193, TE 48, Arhiv Republike Slovenije.
 • Parafiran koncept sporazuma o premirju med predstavniki Republike Nemške Avstrije in Kraljevine SHS, Ljubljana, 6. 6. 1919; Fond Ude Lojze, SI AS 1193, TE 62, Arhiv Republike Slovenije.
 • Združevanje nasprotnikov Kraljevine SHS na deželi pod krinko socialdemokracije – poročila o aktivnostih ter pozivi generala Maistra, da se prepove dejavnost te stranke, januar 1920; Fond Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, SI AS 1164, TE 1358, Arhiv Republike Slovenije.
 • Anketa za izvedbo plebiscita na Koroškem, Ljubljana, 28.–29. 8. 1919; Fond Inštituta za narodnostna vprašanja, SI AS 1164, TE 1358, Arhiv Republike Slovenije.
 • Predlog generala Maistra o organizaciji »policijskih trup« na Koroškem, 20. 3. 1920; Fond Inštituta za narodnostna vprašanja, SI AS 1164.

Spletni viri:

Literatura:

 • Boj za Maribor 1918–1919, Spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem. Maribor: Založba Obzorja, 1988.
 • Pavel Čelik: Cesarsko-kraljeva finančna straža na Slovenskem (1843–1918). Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2015.
 • Enciklopedija Slovenije, geslo Rudolf Maister.
 • Mihael Glavan: Dedova, očetova in materina družina. V: Rudolf Maister, sto let severne meje, Življenje in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874–1934, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018.
 • Mihael Glavan: Notranjska Maistrove mladosti. V: Rudolf Maister, sto let severne meje, Življenje in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874–1934, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018.
 • Bruno Hartman: Rudolf Maister, general in pesnik. Ljubljana: DZS, Mladinska knjiga, 1998.
 • Tomasz Idzikowski: Twierdza Przemyśl, Krosno, 1914.
 • Gregor Jenuš: »Es gibt einen Meister über alle irdische Maister«. Avstrijski odzivi na Maistrov prevzem oblasti v Mariboru in na Spodnjem Štajerskem v letih 1918–1919. V: Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, letnik 36, 2013, številka 2, str. 221–236.
 • Gregor Jenuš: Ko je Maribor postal slovenski: iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi. Zbirka Studia historica Slovenica. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2011.
 • Alenka Juvan, Andrej Misson, Vlasta Stavbar: Moč besede in duha. Kamnik: MMK, 2015.
 • Lojze Penič: Boj za Maribor in severno mejo 1918–1919 na območju štajerskega obmejnega poveljstva. Muzej narodne osvoboditve Maribor, 1978.
 • Lojze Penič: Boj za slovensko severno mejo 1918–1920. Kratek oris bojev za slovensko severno mejo po razpadu Avstro-Ogrske. Maribor: Muzej narodne osvoboditve Maribor, 1988.
 • Jurij Perovšek: V zaželjeni deželi: slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo: 1918–1941. Zbirka Razpoznavanja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.
 • Hermann Prinz von Schönburg-Waldeburg, 1993, Gehörtes und Gesehenes, zasebna izdaja, str. 114–115.
 • Spominski zbornik ob 60-letnici bojev za severno slovensko mejo 1918–1919. Klub koroških Slovencev in Sklad Prežihovega Voranca v Mariboru; Zveza prostovoljcev borcev za severno slovensko mejo 1918–1919 v Ljubljani: Maribor, 1979.
 • Vlasta Stavbar: Maistrova knjižnica. V: Časopis za zgodovino in narodopisje (tiskana izd.), 82 = n. v. 47, zv. 2/3 (2011), str. 245–251.
 • Vlasta Stavbar, Gabrijela Kolbič: Maistrova knjižnica v UKM: pridobitev in hramba osebne knjižnice generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor. V: Knjižnica (tiskana izd.) 59, št. 3 (okt. 2015), str. 139–152. Dostopno tudi na: http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/545/517.
 • Vlasta Stavbar: Kulturno in zgodovinsko neprecenljiva knjižnica. V: Rudolf Maister, sto let severne meje, Življenje in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874–1934, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018.
 • Vlasta Stavbar, Branka Kerec: Kako umestiti tradicijo v sodobnost: Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM. V: Knjižnica 64, 2021, št. 1–2 (v tisku).
 • Stane Stražar: Mengeš in Trzin skozi čas. Trzin: Odbor pri Krajevni skupnosti, 1993.
 • Zora Torkar: Rudolf Maister, domoljub, general, kulturnik, pesnik, bibliofil, vodnik po razstavi v Rojstni hiši Rudolfa Maistra. Kamnik: MMK, 2013.
 • Lojze Ude: Boj za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor: Založba Obzorja, 1977.
Skip to content